Kolekcjonerzy -Poszukiwacze – Pasjonaci

Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR – to stowarzyszenie założone przez pasjonatów historii miasta i powiatu Kędzierzyn – Koźle, zarejestrowane w lutym 2009 roku. W czerwcu 2012 roku na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski nadał stowarzyszeniu uprawnienia społecznego opiekuna zabytków. Od lipca 2013 roku stowarzyszenia posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenia jest promocja i badanie historii Kędzierzyna – Koźla i okolic, oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości miasta i regionu, a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny, Opolszczyzny.

Cele stowarzyszenia realizowane są przede wszystkim poprzez:

  • organizowanie wystaw o tematyce historycznej,
  • uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej,
  • współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz  nauki, kultury i ochrony zabytków oraz organizacjami administracji państwowej i samorządami,
  • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy o historii regionu i własne publikacje,
  • promowanie historii wśród młodzieży
  • poszukiwanie zagubionych, porzuconych przedmiotów historycznych i archeologicznych.

Bieżąca pracą stowarzyszenia kieruje zarząd, w którego skład wchodzą:

  • Arkadiusz Kałużyński – prezes
  • Łukasz Polakowski – wiceprezes
  • Mieczysław Warchoł – skarbnik

Chcemy pokazać to, czego już nie ma, zwrócić uwagę na to, co JESZCZE można zobaczyć, ocalić od zapomnienia nasze dziedzictwo kulturowe.